Planerna för förbifarten Färjestaden- Skogsby. Här kan du läsaa styrelsens yttrande:


"Vägprojektet är rikt på konfliktfrågor. Starka intressen kolliderar med varandra. Å ena sidan samhällets och kommunens ambitioner att skapa tillväxt, goda och konkurrenskraftiga kommunikationer och trafiksäkra miljöer. Å den andra skyddet för kultur-och fornminnesmiljöer liksom befintlig åkermark och jordbrukets och gårdarnas framtid i området. Mörbylånga kommun argumenterar väl för betydelsen av den nya pulsådern mot söder. Vid läsningen av exempelvis skrivelsen från Runsbäcks byalag i anslutning till samrådet blir man ändå betänksam när det gäller de värden som en ny trafikled kan riskera.
Torslunda hembygdsförening har cirka 700 medlemmar med en gamla socknen,som upptagningsområde. De vägplaner som nu diskuteras ryms i sin helhet inom sockengränsen. Av det gedigna utredningsmaterial som tagits fram om förbifarten framgår med all önskvärd tydlighet att projektet berör ett mycket värdefullt landskap. Motsättningarna är väl beskrivna. Vi är säkra på att våra medlemmar har olika uppfattningar om projektet. Därför är det svårt att forma en syntes kring detta och därför avstår vi från att lämna något förord när det gäller vägalternativen utom på en särskild punkt.
Hembygdsföreningen har direkta ägarintressen i fastigheten Snokekulla 1:1 där den mytomspunna Tors källa ligger. Denna rammas uppenbarligen av den nya vägen vilket vi bestämt vill protestera mot."