Nyhetsbrev Nr 6 2014

På det senaste styrelsemötet diskuterades planerna för förbifarten Färjestaden- Skogsby. Det är ett stort byggprojekt som berör hela bygden. Mörbylånga kommun är pådrivande part men det är staten genom Trafikverket som är egentlig huvudman och finansiär. När projektet kan realiseras står skrivet i stjärnorna. Det beror främst på hur statens vägplaner ser ut. De revideras med flera års mellanrum. Ännu finns förbifarten inte med där som ett prioriterat objekt.
I det samrådsförfarande som pågår och som leds av Trafikverket har myndigheten skissat på tre alternativ till förbifart. Ett så kallat nollalternativ, det vill säga samma väg som i dag, anses uteslutet. Två alternativ dras från kvarnraden i Björnhovda genom området mellan Torslunda- Skogsby och Färjestaden och fram till Lundtorp- Runsbäck med någon skillnad.  Ett tredje alternativ är  modifierat i förhållande till huvudalternativen och omfattar endast förbifart Skogsby. Mörbylånga kommun förordar det mest genomgripande alternativet.
Trafikverket har nu närmast att ta ställning till valet av alternativ. I det sammanhanget har olika intressenter och allmänheten fått chans att lämna synpunkter. Dessa yttranden sammanställs och bedöms för närvarande. Därefter bestämmer myndigheten kurs och hur det fortsatta planarbetet ska bedrivas.Styrelsen har yttrat sig på följande sätt:


"Vägprojektet är rikt på konfliktfrågor. Starka intressen kolliderar med varandra. Å ena sidan samhällets och kommunens ambitioner att skapa tillväxt, goda och konkurrenskraftiga kommunikationer och trafiksäkra miljöer. Å den andra skyddet för kultur-och fornminnesmiljöer liksom befintlig åkermark och jordbrukets och gårdarnas framtid i området. Mörbylånga kommun argumenterar väl för betydelsen av den nya pulsådern mot söder. Vid läsningen av exempelvis skrivelsen från Runsbäcks byalag i anslutning till samrådet blir man ändå betänksam när det gäller de värden som en ny trafikled kan riskera.
Torslunda hembygdsförening har cirka 700 medlemmar med en gamla socknen,som upptagningsområde. De vägplaner som nu diskuteras ryms i sin helhet inom sockengränsen. Av det gedigna utredningsmaterial som tagits fram om förbifarten framgår med all önskvärd tydlighet att projektet berör ett mycket värdefullt landskap. Motsättningarna är väl beskrivna. Vi är säkra på att våra medlemmar har olika uppfattningar om projektet. Därför är det svårt att forma en syntes kring detta och därför avstår vi från att lämna något förord när det gäller vägalternativen utom på en särskild punkt.
Hembygdsföreningen har direkta ägarintressen i fastigheten Snokekulla 1:1 där den mytomspunna Tors källa ligger. Denna rammas uppenbarligen av den nya vägen vilket vi bestämt vill protestera mot."

                                                                                                       +++
En bit in i juli ser vi fram emot inte blott sol och bad och prunkande trädgårdar med nypotatis och hallon utan även några av våra sommararrangemang. Vi väntar rekordpublik till pubaftonen i Helenas lada i Eriksöre den 19:e. Samma dag välkomnar ängskommittén till slåtter i Rune Jons äng i mittlandsskogen mellan Skogsby och Kalkstad och så har vi en slags hembygdsfinal i Tävelsrum den 27:e med byalaget som värd för årets Torslunda-dag.
Ett tips inför kommande tider: vad passar då bättre att härda mörker och fåk än genom trevlig och lärorik samvaro. Vi startar cirklar både om gamla ägonamn i socknen och om Lenstad borg och gamla Skogsby som båda vittnar om att Torslunda även haft en tidigare storhetsperiod . Det är redan öppet för anmälningar till dessa höjdpunkter. Om aktiviteter och studiecirklar kan du läsa mer under evenemangskalendern och genom att följa rubriker på förstasidan.