Nyhetsbrev Nr 4 2014

Ska en hembygdsförening ägna sig åt framtidsfrågor och kommunal planering? Absolut. Vi ska syssla med historia och forntid men även med nutid och framtid. Det slås också fast i föreningens verksamhetsplan. Där heter det bland annat att vi ska delta i samhällsutvecklingen med känsla för kultur och bygdens historia. Därför blir kommunens nya översiktsplan som nu är ute på så kallat samråd viktig även för oss. Särskilt när planen krockar med våra egna fastigheter vilket faktiskt är fallet.
Översiktsplanen är kommunens främsta instrument för den närmaste framtiden när det gäller infrastruktur som bostadsbyggande, vägar, skolor och offentlig och allmän service. I översiktsplanen läggs utvecklingen fast, därefter regleras den närmare i detaljplaner.
Mörbylånga är ju en expansiv kommun men nästan all tillväxt och befolkningsökningar är koncentrerade till den norra kommundelen med Färjestaden och Skogsby, vilket motsvarar Torslunda hembygdsförenings upptagningsområde. I översiktsplanen finns ett rymligt avsnitt som berör den regionen, inte minst presenteras en mängd nya bostadsområden. Det är ett område där kommunen hittills varit mycket framgångsrik och kunnat kapa åt sig inflyttare på bekostnad av Kalmarregionen som stagnerat sin planverksamhet.
Men det mest spännande och intressanta är den nya förbifarten som skissas i översiktsplanen. Den betecknas som en nyckelfråga för områdets utveckling och gestaltning eftersom den anses både vara en förutsättning för en nytt levande centrum kring hamnplanen, Storgatans västra del samt Köpstaden och för väl fungerande kommunikationer runt tätorterna. Sträckningen går parallellt med 136-an från trafikplats Algutsrum och bort mot och strax väster om kvarnraden och Almérs, därefter vidare i en båge över jordbruksmark mellan Svampområdet och Skogsby, genom Lundtorp och Runsbäcks marker och fram till nuvarande kustvägen. Ungefär mitt i sträckningen finns ett skilje med  avtagsväg  upp till 136- an söder om folkhögskolan.
Granskar man sträckningen närmare framgår det att vägen kommer att gå rakt över den så kallade Tors källa, en fastighet som sedan länge ägs och vårdas av hembygdsförening som ett särskilt fornminne och en mytisk plats sedan flera sekler tillbaka.
Vägprojekt är i liten grad kommunala angelägenheter. Staten står för sådana byggen och dess finansiering. Det brukar vara mycket svårt att hamna i topp i statens vägplaner, i vilket fall tar det lång tid. Man kan väl anta att förbifart Färjestaden ännu inte är högprioriterad av höga vederbörande. Beskedet och förhoppningen från kommunen är att förbifarten ska finnas med i statens vägplan från och med 2025. Än lever Tors källa.

Den kommande tiden sker mycket i föreningen. Vårt eget kakboksprojekt är igång. Arbetsgruppen träffades och lade en arbetsplan i förra veckan. Nu hoppas vi att många bakglada hörsammar vår insamling av recept.  Den 17 maj är det återinvigning av Johan Antas stuga arbetet med program och för att få stugan i ordning är i gång.  I början av april blir det fagning i Rune Jons äng. Både med elever från Torslunda skola och av mer rutinerade ängsskötare. 

Samtliga markärgare har givit klartecken så nu kommer en ansökan om byggnadsminnesförklaring av kvarnraden att lämnas in.

Inom hembygdsrådet på södra Öland drivs ett projekt med geocaching. Föreningen kommer att delta i projektet.  Till hösten drar förmodligen två nya studiecirklar igång. Vi har fått förfrågan om att delta både i cirklar om ”Ägonamnen i södra Ölands odlingslandskap”  och i projektet ”Leva av och med landskapet Öland” . Mer information om båda projekten kommer så småningom att finnas på hemsidan.

Vi har fått följande information från Sveriges hembygdsförbund som vi gärna vill föra vidare till våra medlemmar

Socknarna blir distrikt i folkbokföringen
Under året som gått har sockenbegreppets varande eller icke- varande i den framtida  folkbokföringen  diskuterats. Slutresultatet blev att  sockenbegreppet försvinner från
folkbokföringen från och med den 1 januari 2016, och att Skatteverket istället kommer att registrera en distriktstillhörighet på individnivå. Dessa distrikt ska motsvara  församlingsindelningen den 31 december 1999, och borde därför även få samma  namn som socknen ? något som  hembygdsrörelsen både nationellt och lokalt kan hjälpa till att säkerställa.

Med tillönskan om en trevlig april

Gunnar och Monica