Hembygdsföreningen besöker jordbrukare

Nu var turen kommen till jordbruket. Hembygdsföreningen ville ge sina medlemmar insyn i jordbruket i socknen. Vi besökte därför jordbrukarna Bertil Eriksson, Tävelsrum och Jan-Erik Larsson, Torslunda gård i Kåtorp. De tog oss med på en tur i deras specialbyggda traktorkärror för att se på markerna. Samtidigt fick inblick hur de bedriver sitt jordbruk, särskilt i fråga om landskapsvårdande insatser.

Bertil Eriksson har en mjölkgård med drygt 40 kor. Han odlar dessutom foder till sina djur och lite pumpor. Jan-Erik Larsson har 500 nötkreatur för produktion av naturbeteskött, 40 får och 40 hästar. Samtliga används för att beta ängar och hagar. Han är även certifierad producent av gurkor (550 ton 2017). Användningen av bekämpningsmedel hålls på en så låg nivå som möjligt.

Båda har miljöstöd för betesmarker. Därutöver håller de markerna öppna med röjningar för den biologiska mångfaldens skull. Hassel, skogstry, slån och uppslag av lövträd tar snabbt över om de inte hålls nere varje år. Fina ängar med t ex orkidéer och våradonis blir resultatet. Samarbete med Länsstyrelsen i naturreservaten ger positiva samverkanseffekter. Samverkan med grannarna är också en förutsättning för att få det att gå ihop.

Många faktorer påverkar verksamheten. Sjukdomar som frasbrand och blodgång kan snabbt slå ut djur om de inte dessförinnan vaccinerats. Årets torka har satt djupa spår i deras verksamhet. Fodermajs, som under våren såg så bra ut, har helt fallerat. Priserna på foder till djuren rusar i höjden och slakterierna vill inte ta emot djur eftersom det kan sänka marknadspriset på kött. Tidigare hade jordbrukarna egna företag som kunde hjälpa till i dessa lägen, men nu måste man förlita sig på stora, utlandsägda, företag. Bertil säger att han egentligen har en för liten besättning, men det går ändå. Dagens mjölkkor kräver mycket vatten och foder. I ett torrt landskap som Öland kan det se ut som en besvärlig ekvation.

Framtiden för jordbruket på Öland, i ett klimat som blir varmare med längre odlingsperiod, torrare somrar och blötare vintrar, är att ha tillgång till eget vatten för bevattning. Jan-Erik Larsson har därför tillsammans med en grannen Ingvar Edvardsson anlagt tre stora dammar i Mittlandsskogen. Där samlas vatten upp från ett vattendrag som kommer från åkrarna öster om Torslunda. Genom att dammarna samtidigt fungerar som kvävefällor kan näringsläckaget med vattnet från åkrarna uppströms minskas innan vattnet fortsätter till Åbybäcken, som rinner ut i havet vid Gårdby hamn.

Vi kunde konstatera att odlingslandskapet runt byarna Kåtorp och Tävelsrum håller hög klass tack vare idogt arbetande jordbrukare. Även om de har många saker att kämpa med så verkar det inte vara något fel på framtidstron. 

Jan-Erik Larsson och Bertil Eriksson berättar om sina jordbruksföretag

Bertils pumpor är klara till försäljning

 

Bertil berättar om sina röjningar i dessa marker

 

 

Jan-Erik Larsson visar upp den nya bevattningsdammen