Utflykt till Hildeborg och Österskog

 

 

I Mittlandsskogen sydost om Tävelsrum ligger fem ödegårdar. Deras namn är Hildeborg och Österskog. När de anlades på 1800-talet kunde man förmodligen se vida omkring i det omgivande landskapet. Idag ligger de omslutna och gömda av lövskogen. Det är svårt att hitta vissa av dem utan GPS. När man närmar sig börjar man skönja halvt nerfallna stenlador, jordkällare, brunnar, krusbärsbuskar och rester av forna tiders redskap inne i vegetationen. I en ruin finns båsen kvar efter korna.

Deras innevånare flyttade härifrån i början av 1900-talet  Troligtvis gav jorden för lite. Kanske hittade man bättre arrenden på annat håll; kanske utvandrade man till Amerika. Men ingen kom i stället.

Gårdarna tillkom i samband med utmarksdelningen i början av 1800-talet när Djurgårdsinrättningen upphörde. Då delades utmarkerna upp mellan byarna. Gårdarna i Eriksöre by fick i dessa trakter ett område var som sedan arrenderades av familjer som inte själva ägde jord men behövde bruka jord för sin försörjning.

Torslunda hembygdsförening ordnade en utflykt hit på söndagen. Ett 30-tal intresserade medlemmar trängde sig fram i vegetationen för att uppleva en annan tid. Man kunde konstatera att igenväxningen går fort och om inget görs kommer kanske murarna att rasa för fallande träd eller för trädens rötter. Vår guide arkeolog Kar-Oskar Erlandsson hade forskat i vem som bodde här och när och kunde ge oss lite av de människoöden som strävat i dessa marker under andra tider än vår.

Stefan Svenaeus

PM om Hildeborg och Österskog av Karl-Oskar Erlandsson (laddas ner)